Cập nhật Tiến độ

Hạng mục

Nội dung công việc

Thực tế thi công đến ngày 25/05/2018

Thân thô

  BTCT   Đã xong.

Hoàn thiện

  Xây   Đã xong.
  Trát trong   Đã xong.
  Trát ngoài   Đã xong.
  Sơn bả ngoài   Đã hoàn thành 85%
  Láng nền   Xong tầng 3, 4, 5

Nhôm kính

  Nhôm kính   Đâng thi công mặt ngoài 30%